Wat na een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval doet zich voor op het werk zelf of op de weg naar en van het werk. Als gevolg hiervan bent u werkonbekwaam of heeft u blijvende letsels. U is onbekwaam om te werken dan is uw verdienvermogen met 66% afgenomen. Invaliditeit is de lichamelijke schade, uitgedrukt in percentages en afhankelijk van het beroep en de arbeidsongeschiktheid. Na één jaar ziekte zal uw ziekenfonds u automatisch het statuut van invaliditeit toekennen. Veel verzekeringen voorzien in uitkeringen, bedoeld om het loonverlies te compenseren dat optreedt na een arbeidsongeval. Hier zijn verschillen naargelang aard en omstandigheden van het ongeval. Het cumuleren van vergoedingen uit verschillende verzekeringssystemen, is verboden, indien ze betrekking hebben op dezelfde schade.

Ziekenfonds

De terugbetaling van geneeskundige zorgen verschilt of u zelfstandige dan wel werknemer bent. Uitkeringen zijn eveneens verschillend. Men heeft enkel recht op uitkeringen, begrensd tot een maximum bedrag of plafond, na verloop van een wachttijd.

Loon-en weddetrekkenden

Uw werkgever betaalt uw loon door gedurende 14 dagen voor arbeiders en 1 maand voor bedienden. Daarna zet uw ziekenfonds de betalingen verder, berekend volgens uw bruto-inkomen. De primaire vergoeding gedurende het eerste jaar bedraagt 65% van het gederfde loon. Invaliditeit langer dan één jaar bedraagt 65% van het gederfde loon met personen ten laste. Zonder personen ten laste kan u rekenen op 45% voor samenwonenden zonder andere inkomsten en 40% voor de anderen. Deze twee laatste bedragen kunnen opgetrokken worden tot 65% als er hulp van derden nodig is.

Zelfstandigen

Zelfstandigen worden als arbeidsongeschikt beschouwd als alle beroepsactiviteit onmogelijk is. Vanaf de eerste dag van de vierde maand arbeidsongeschiktheid ontvangen zij een vastgesteld bedrag, dat kan variëren volgens verschillende factoren. Zolang de uitkeringen van het ziekenfonds lopen, mag u geen enkele arbeid verrichten. Wilt u terug aan het werk, dan raadpleegt u altijd eerst uw adviserend geneesheer.

ARBEIDSONGEVAL EN ARBEIDSWEGONGEVAL

Deze wet vergoedt de opgelopen economische schade. De verzekeraar berekent de vergoeding gebaseerd op het basisloon dat men gedurende de periode van één jaar vóór het ongeval verdiende. Men houdt men rekening met het effectieve loonverlies, de leeftijd, herplaatsingsmogelijkheden, concurrentievermogen. De arbeidsongeschiktheid kan geheel of gedeeltelijk zijn, met een tijdelijk of definitief karakter. Om de letsels definitief te verklaren, mag er geen evolutie zijn en mag de behandeling niet meer leiden tot belangrijke verbeteringen. Men spreekt dan van consolidatie. Vanaf de eerste dag na het ongeval tot de consolidatie bedraagt de vergoeding 90% van het basisloon. Na de consolidatie : 100% bij gehele ongeschiktheid en bij gedeeltelijke ongeschiktheid zal men de vergoeding berekenen overeenkomstig het toegekende ongeschiktheidspercentage. De vergoeding aan 100% kan men optrekken tot 150% als hulp van derden noodzakelijk blijkt. Indien u weer aan het werk wilt gaan, moet u uw verzekeraar op de hoogte stellen en meestal onderzoekt ook uw arbeidsgeneesheer u vooraf. Na de herstelperiode zal uw arbeidsongevallenverzekeraar een regeling tot schadevergoeding voorstellen. Deze regeling gaat voor akkoordverklaring naar u en uw werkgever. Bij betwisting komt de zaak voor de Arbeidsrechtbank. Na wederzijdse bekrachtiging of bij gerechtelijke uitspraak krijgt de regeling een definitief karakter. Na de bekrachtiging of het vonnis volgt er nog een wettelijke herzieningstermijn van drie jaar. U kan desgevallend aan de verzekeraar vragen om 1/3 van de rente uit te betalen in kapitaal. De maatschappij legt die vraag voor aan de Arbeidsrechtbank.

WAT BIJ AANSPRAKELIJKHEID VAN ANDEREN

De Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Naast voornoemde verzekeringen op arbeidsongevallen kan u een schadeclaim indienen bij de tegenpartij als vaststaat dat zij aansprakelijk is. Het kan gaan om lichamelijke, morele of esthetische schade.

Lichamelijke schade

Moet u met medische attesten. Is de tegenpartij verzekerd, dan kan u haar om formulieren vragen waarvan u een deel zelf invult en een ander deel uw arts. De tegenpartij kan zelf een arts afvaardigen om u te laten onderzoeken. Anderzijds kan u ook advies vragen aan uw eigen arts. Leg, alvorens te ondertekenen, een eventuele regeling altijd eerst voor aan uw arts, die kan optreden als vertrouwensarts. Bij geen akkoord volgt een medische expertise. Men spreekt van een minnelijke schikking als beide partijen overeenkomen om een geneesheer aan te stellen, zij verdelen hiervan de kosten en u tekent voor akkoord. Bijstand van uw arts is aan te raden. Is er geen minnelijke schikking, dan stelt de rechter een geneesheer deskundige aan. Deze legt zijn onpartijdig verslag voor aan het gerecht en de beide partijen. De gerechtsprocedure kan vrij lang duren, maar de lopende kosten dienen vergoed. De meeste verzekeraars ondertekenden een Conventie Versnelde Vergoeding Lichamelijke Letsels. Als slachtoffer moet u de onkosten in de mate van het mogelijke beperken. Vraag raad aan uw arts, kinesitherapeut, ergotherapeut en/of verzekeraar. Houdt facturen en onkostennota’s goed bij en zendt nooit originelen op zonder eerst kopieën voor u zelf te maken.

Morele schade

Bij verwondingen met tijdelijke werkonbekwaamheid omvat morele schade meestal de pijnen die men geleden heeft, de langdurige ziekenhuisopname en de gevoelens van smart die men ondervindt bij het zien lijden van zijn nabestaanden. De vergoeding is o.a. afhankelijk van de duur. Meestal wordt men vergoed per geleden dag en in relatie tot de lichamelijke letsels. Blijvende werkonbekwaamheid behelst blijvende hinder tengevolge van het ongeval. De vergoeding is afhankelijk van het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden worden de nabestaanden vergoed voor het verlies van hun gezins- of familielid. De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer en of zij er al dan niet emotioneel en financieel afhankelijk van zijn. Indien het slachtoffer heeft geleden vooraleer te overlijden, zal men een bijzondere vergoeding berekenen.

Esthetische schade

Wie door een ongeval wordt gekwetst, blijft soms levenslang zichtbare sporen overhouden. Plastische chirurgie kan niet alle littekens wegwerken. Littekens die zichtbaar blijven na de genezing, omschrijft men als esthetische schade. Factoren als leeftijd, beroep, geslacht, plaats en uitzicht van littekens spelen mee in de berekening van de vergoeding. Foto’s kunnen heel nuttig zijn en het medisch verslag een goede aanvulling.

Comments are closed.