Verrekening roerende voorheffing – Arrest Arbitragehof

In zijn arrest nr. 7/2006 van 18 januari 2006 vernietigt het Arbitragehof artikel 4, alsook de woorden “en artikel 4” in artikel 5, derde lid, van de wet van 4 juli 2004 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de omzetting van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 (2003/49/EG) betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten te verwezenlijken, behoudens wanneer het vastgoedcertificaat door een belastingplichtige voor wie de roerende voorheffing bevrijdend is, vóór de vervaldag ervan is overgedragen aan een belastingplichtige voor wie dat niet het geval is (B.S., 1 februari 2006).

Comments are closed.