U bent getuige

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Hierna vindt u enige informatie over wat de rechtbank van u verwacht. Deze informatie is een weerslag van een brochure van het Ministerie van Justitie.

Belang:

Wanneer een strafzaak voor het gerecht komt, onderzoekt de rechter de zaak, vooraleer zich over de schuld van de beschuldigde uit te spreken. Daartoe hoort hij ook de personen die getuige waren van de feiten. Uw rol is dus van zeer groot belang.

Verplichting om te verschijnen:

Wanneer u een gewone opreoepingsbrief krijgt om te verschijnen als getuige, veronderstelt de rechtbank dat u hierop ingaat.

Wanneer u een dagvaarding ontvangt om te getuigen, bent u verplicth hierop in te gaan.

De wet bepaalt dat er straffen kunnen uitgesproken worden tegen getuigen die weigeren mee te werken. Wanneer het u onmogelijk is te getuigen, moet u onmiddellijk de voorzitter van de rechtbank en/of het openbaar ministerie(procureur des Konings) hierover inlichten.

Zitting van de rechtbank

Vergeet niet uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart mee te brengen.
Bij de ingang van het gerechtsgebouw kan u aan de deurwachter of bode vragen waar zich de kamer van de rechtbank waarvoor u moet verschijnen bevindt.
In de zittingszaal meldt u zich aan bij een zittingsdeurwaarder.Hij draagt geen uniform en bevindt zich gewoonlijk ter hoogte van de eerste rij banken.
Wanneer de rechter beslist de zaak te behandelen, zal hij:
*eerst de beklaagde laten komen en zijn identiteit nagaan
*nadien de getuige(n) oproepen en hen verzoeken in de getuigenzaal plaats te nemen.
*nadien de getuigen één voor één binnenroepen, om te voorkomen dat ze door de verklaring van andere getuigen worden beïnvloed.

Wanneer het een zitting met 1 rechter is , zit deze op de plaats van de voorzitter. Het openbaar ministerie en de griffier zitten dan op de plaats van de rechters.

Eedaflegging:

Een getuige moet eerst de eed afleggen. De rechter zal u vragen de volgende fomule uit te spreken:
“Ik zweer de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen”

Wie na de eedaflegging niet de waarheid spreekt, legt een valse verklaring af. Dit is een misdrijf waarop de wet strenge straffen stelt.

Getuigenis:

Eerst zal de rechter u vragen stellen. Daarna kan de burgerlijke partij (de benadeelden of hun advocaat), het openbaar ministerie, de beschuldigde of zijn advocaat u vragen stellen. Alle vragen moeten langs de voorzitter om gesteld worden.

Ook uw antwoorden worden eveneens gericht aan de voorzitter.

Verklaar alleen wat u persoonlijk heeft vastgesteld, met andere woorden wat u gezien of gehoord heeft.

Het verhoor kan op zekere punten zeer grondig zijn. Het komt er tenslotte op aan de waarheid aan het licht te brengen. Dit bewijst het belang van uw getuigenis en de omvang van uw verantwoordelijkheid.

Na uw getuigenis kan u de zaal verlaten. Indien u wilt, kan u het verder verloop van het proces blijven volgen.

De rechter kan u ook vragen terug naar de getuigenzaal te gaan, wanneer hij denkt u nog nodig te hebben.

Vergoeding:

Als getuigen heeft u recht op een vergoeding, die bestaat uit een vast bedrag (verschijningsvergoeding) en een vergoeding per afgelegde kilometer (reiskostenvergoeding). Hiervoor wendt u zich best tot de griffie van de rechtbank waarvoor u als getuige bent opgetreden. U toont er de oproepingsbrief die de zittingsdeurwachter u heeft terugbezorgd en uw identiteitskaart. U kan die vergoeding tijdens de openinsuren van de griffie (van maandag tot en met vrijdag van 8 u.30′ tot 12 u.30′ en van 13u30′ tot 16u.) onmiddellijk ontvangen.

Attest:

Indien uw werkgever een bewijs vraagt van uw verschijning als getuigen of van uw nieuwe oproeping, zal de griffier van de rechtbank op uw verzoek, het gewenste attest afgeven.

Hoger beroep:

Wanneer de zaak waarin u als getuige werd ghoord, in beroep wordt behandeld, is het mogelijk dat u opnieuw als getuige wordt opgeroepen. Dit gebeurt echter zelden.

Het getuigenverhoor in hoger beroep verloopt op dezelfde manier als hiervoor beschreven.

Comments are closed.