Ontslag wegens dringende reden. Wanneer en onder welke voorwaarden?

Elke partij in de arbeidsovereenkomst kan deze overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten.

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddelijk en definitief onmogelijk maakt. In de rechtspraak werd geoordeeld dat deze tekortkoming moet voortspruiten uit een kwaadwillig opzet in hoofde van één van de partijen.

De partij die een dringende reden inroept, dient hiervan het bewijs te leveren. Het inroepen van deze dwingende reden is ook aan termijnen gebonden. Vanaf het ogenblik dat de tekortkoming bekend is aan de partij die zich hierop beroept heeft zij slechts drie werkdagen de tijd om een ontslag wegens dringende reden te geven. Binnen de drie werkdagen nadat het ontslag werd gegeven dient men kennis te geven van de reden die aanleiding heeft gegeven tot het ontslag.

De partij bij de arbeidsovereenkomst die het slachtoffer is van een onrechtmatig of onwettig bevonden ontslag wegens dringende reden kan aanspraak maken op een forfaitaire opzeggingsvergoeding.

Comments are closed.