Is het sluiten van een overeenkomst via internet “afdwingbaar”?

Burgerlijke aangelegenheden

Rechtshandelingen van meer dan 15.000 frank: In geval van betwisting kan geen ondertekend schriftelijk bewijs worden voorgelegd. Er is geen oplossing.

Rechtshandelingen met een waarde van minder dan 15.000 frank: In geval van betwisting kan de overeenkomst worden bewezen met elektronische post.

Over de bewijswaarde van het rechtsmiddel, bv. een e-mail kan de rechter eigenmachtig beslissen. Zo kan de rechter bv. stellen dat het risico dat de inhoud van de e-mail elders werd ontvangen klein is.

Een elektronisch bewijsmiddel is dus toegelaten.

Handelsrechtelijke verbintenissen

Het Wetboek van Koophandel stelt dat alle bewijsmiddelen zijn toegelaten. Tussen handelaars kunnen elektronische gegevens worden uitgespeeld.

De rechter interpreteert steeds en zal in de meeste gevallen wensen dat een contractuele verbintenis met briefwisseling of geschreven stuk wordt bevestigd. Correspondentie langs internet heeft dus bewijswaarde.

Twee handelaars kunnen in hun contractuele relatie op voorhand overeenkomen dat communicaties via internet gelijkwaardig zullen zijn als geschreven documenten. Zij kunnen dus in hun handeldrijven een apart bewijssysteem overeenkomen, nl. dat zij al dan niet zullen inroepen dat bestellingen via internet van partij A tot partij B verbindend zullen zijn. Volgens het Wetboek van Koophandel kunnen zij dus op voorhand overeenkomen dat ze andere bewijsmiddelen zullen hanteren dan wat in het Burgerlijk Wetboek is voorzien.

Kortom elektronische post kan dus geldig zijn als een contract.

Comments are closed.