Info verkeerswet: onderwerpen intrekking rijbewijs en verkeersagressie

A: onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (ter plaatse)

Veel mensen stellen ons de vraag in welke omstandigheden een rijbewijs ter plaatse kan ingetrokken worden. In dit verband moeten we verwijzen naar een gedetailleerde richtlijn die de ex-Minister van justitie Tony van Parys in 1998 heeft uitgewerkt. Deze richtlijn is nog steeds actueel en alle politiediensten en parketten moeten zich hiernaar schikken. Het streeft een eenvormigheid na inzake de beslissing van intrekking van het rijbewijs en de duur ervan. In geval van bepaalde zware overtredingen zijn de politiemensen verplicht om de Procureur des Konings te raadplegen. Deze laatste geeft het bevel om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken. Samenvatting van overtredingen waarbij het rijbewijs ter plaatse wordt ingetrokken:

 • rijden onder invloed van alcohol;
 • vluchtmisdrijf na een ongeval;
 • verkeersongeval te wijten aan een zware fout (niet gelijkgesteld met zware overtreding);
 • rijden indien men ontzegd is van het recht tot sturen;
 • zware snelheidsovertredingen;
 • op een autoweg gebruik maken van een dwarsverbinding of rechtsomkeer maken;
 • andere zware overtredingen waarbij andere weggebruikers ernstig in gevaar gebracht werden;
 • het bij zich hebben van apparatuur of middelen die de opsporing van misdrijven tegenwerkt

In geval van snelheidsovertredingen moet het rijbewijs ingetrokken worden in volgende gevallen:

 • ongeacht de omstandigheden en de aard van de weg:
 • met meer dan 20km/u voor voertuigen en slepen met MTM van meer dan 7,5 ton, alsook voor autobussen en autocars;
 • met meer dan 40km/u voor andere voertuigen.
 • in de bebouwde kom:
 • met meer dan 10km/u voor voertuigen en slepen met MTM van meer dan 7,5 ton, alsook voor autobussen en autocars;
 • met meer dan 30km/u voor andere voertuigen.
 • in zone 30 aangegeven door het verkeersbord F 4a (waarin het verkeersbord C 43 is opgenomen) alsook op plaatsen die vaak door kinderen worden bezocht en die zijn aangegeven door het verkeersbord A 23, of, ongeacht de aard van de weg, wanneer de klimatologische omstandigheden uitermate ongunstig zijn en de zichtbaarheid beneden 100 meter is gedaald, te weten bij mist of sneeuwval bij sterke regenval: met meer dan 10 km/u voor voertuigen en slepen met MTM van 7,5 ton, alsook voor voor autocars; met meer dan 20km/u voor anderen voertuigen.

B: verkeersagressie:

We werden er allemaal al mee geconfronteerd: bumperrijders, achterliggers met knipperende lichten, omhooggestoken vuisten, de pas afgesneden worden,enz&. Het lijkt erop dat agressief en onverdraagzaam rijgedrag de laatste jaren aan een heuse opgang bezig is. Er zijn geen officiéle cijfers bekend voor belgie maar uit een enquete die in 1999 op vraag van Responsable Young Drivers in 16 Europese landen uitgevoerd werd, blijkt dat 3 op 4 Europeanen de indruk hebben dat de agressie in het verkeer de laatste jaren is toegenomen.

Hieronder een greep uit de meest voorkomende vormen van agressief of irriterend rijgedrag:

 • Obscene gebaren;
 • Met de lichten knipperen;
 • Bumperrijden;
 • Verbale agressie;
 • Andere bestuurder bewust hinderen of de doorgang belemmeren;
 • Zonder de richtingaanwijzers te gebruiken van rijstrook veranderen;
 • Zo lang mogelijk op de linkerrijstrook blijven rijden en slechts op het laatste moment naar rechts gaan om de afrit te nemen;
 • Op de pechstrook voorbijsteken bij fileverkeer (49%)
 • Bij een wegversmalling slechts op het laatste ogenblik invoegen;
 • Stilstaan in dubbele file terwijl er in de nabijheid een parkeerplaats beschikbaar is;
 • Zich op een overvol kruispunt begeven en zo de automobilisten uit de andere richting de weg versperen.

Van zodra er ook dodelijke slachtoffers vielen, bracht de media het fenomeen in de actualiteit. De oorzaak van verkeersagressie is moeilijk te omschrijven. Er bestaan veel factoren die aanzetten tot gewelddadig gedrag, zoals de verkeersdichtheid, weersomstandigheden, tijdsgebrek, psychologische problemen,enz..

Op een bepaald ogenblik slaan de stoppen door en is men veelal niet meer meester van zijn eigen daden.

Bron: MAG

Comments are closed.