Huwelijkscontract; welke regeling kiezen?

De beroepsactiviteit van echtgenoten en de erfopvolging in bedrijven wordt beïnvloed door de keuze van het huwelijksgoederen stelsel.

Het is dus van belang om een goede huwelijksregeling te kiezen. Bijvoorbeeld scheiding van goederen. Anderen kiezen gewoon voor het wettelijk stelsel, zoals het in de wet is opgenomen. Het is van belang om in een huwelijkscontract bepaalde bedingen op te nemen.

Hoe kan het vermogen van de echtgenoot worden beschermd? Of hoe dient het vermogen van de partner of het gemeenschappelijk vermogen te worden beheerd?

In bepaalde omstandigheden kan iemand die failliet is gegaan zijn huwelijkscontract wijzigen. Na het huwelijk kan het huwelijkscontract ook worden gewijzigd.

Sinds de recente nieuwe wetgeving kan het huwelijksgoed en het stelsel, dus het contract tijdens het huwelijk, worden gewijzigd.

Hierna volgen enkele tips :

Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot. Indien de partner van oordeel is dat hieraan een ernstig nadeel is verbonden voor de belangen van de minderjarige kinderen, heeft die partner het recht om zich tot de Rechtbank te wenden. Deze kan de uitoefening van het beroep afhankelijk stellen van een voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogenstelsel.

De echtgenoot die een beroep uitoefent verricht alle daartoe noodzakelijke bestuurs-handelingen alleen. Wanneer beiden samen een beroep uitoefenen is beider medewerking vereist voor alle handelingen, behalve die van beheer.

De ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekking de naam van de andere alleen met diens instemming gebruiken. Tegen intrekking kan de echtgenoot opkomen bij de Rechtbank.

Ongeacht het huwelijksstelsel kan ieder echtgenoot, zonder instemming van de andere, op zijn naam een depositorekening voor geld of effecten doen openen. Hij kan een brandkast huren.

Enkel die echtgenoot krijgt toegang tot de depositorekening of de safe.

De andere echtgenoot kan zich tot de Vrederechter wenden om in het kader van dringende en voorlopige maatregelen toelating te bekomen tot: blokkering van bankrekening, afhouding van gelden als alimentatie.

De ene echtgenoot kan tegen de andere mits tussenkomst van de Rechtbank bekomen: nietigverklaring van handelingen met bedrieglijke benadeling van zijn of haar rechten.

Bij de Rechtbank kan ook worden gevraagd dat de bestuursbevoegdheid wordt ontnomen van een partner die in de fout gaat. Bijvoorbeeld ongeschiktheid in het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen. Zowel het eigen vermogen als het gemeenschappelijk vermogen. Of ook wanneer de belangen van het gezin in gevaar worden gebracht.

Iedere echtgenoot heeft het recht alleen zijn inkomsten te ontvangen en in principe kan hij ook niet deze van zijn mede-echtgenoot in ontvangst nemen. Welk ook de herkomst van de inkomsten mogen zijn: beroepsinkomsten of inkomsten uit belegd kapitaal, verhuring.

Als er een overschot aan inkomsten is, dan zal het onderworpen zijn aan de bepalingen van het huwelijkscontract tussen de echtgenoten. Hebben deze voor een gemeenschapsstelsel gekozen, dan zal dit overschot aan inkomsten in de gemeenschap vallen. Hebben de echtgenoten een contract van zuivere scheiding afgesloten, dan blijft dit deel hun persoonlijk toebehoren.

Het is de echtgenoten niet toegestaan hun inkomsten naar goeddunken uit te geven. De wetgever heeft dit vastgelegd, samengevat als volgt: – iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk; – hetgeen overblijft kan besteed worden aan de aanschaf van goederen nodig voor de uitoefening van het beroep; deze goederen vallen onder het stelsel van het stelsel van uitsluitend beheer.

Patrimoniumvennootschap:

Indien een echtgenoot aanzienlijke inkomsten ontvangt of grote verplichtingen heeft tegenover derden (afbetaling bank, risico’s, schulden) is het aangewezen om de oprichting van een zogenaamde patrimoniumvennootschap in overweging te nemen. Op die wijze kan gemeenschappelijk bezit worden gereserveerd.

Als een naamloze vennootschap wordt opgericht kan na verloop van tijd worden gezorgd dat de aandelen aan toonder zijn. In een naamloze vennootschap zijn die aandelen dan na een bepaalde termijn verhandelbaar, weg te beren zoals bv. geldbiljetten waar geen naam op staat.

De zelfstandige handelaar kijkt best na of bij de inschrijving in het handelsregister zeker het volgende in orde werd gebracht. Als er een huwelijkscontract zou zijn opgesteld moet een uittreksel gevoegd worden bij de inschrijving in het handelsregister. De handelaar die dat nalaat wordt verplicht de schade te vergoeden die derden door niet bekendmaking zouden lijden. Bv. in geval van faillissement stelt hij zich bloot aan een veroordeling tot eenvoudige bankbreuk.

Besluit: Het wettelijk stelsel is het geheel van bepalingen betreffende de goederen en geldelijke verhoudingen der echtgenoten dat van toepassing is wanneer geen huwelijkscontract werd gemaakt.

Nadeel: Bij een eventueel faillissement wordt naast het eigen vermogen van de handeldrijvende echtgenoot ook het gemeenschappelijk vermogen aangesproken. Het globale bezit van de echtgenoten wordt namelijk belast met alle aangegane schulden.

Scheiding van goederen:

Voordeel: Elk van de echtgenoten is individueel aansprakelijk voor de schulden die de goederen belasten. Eén van beiden kan dus niet het vermogen van zijn partner aanspreken, tenzij het gaat om gemeenschappelijk aangegane schulden.

Voor zelfstandigen is het belangrijk de gevolgen van de huwelijksstelsels grondig na te gaan bij een advocaat.

Comments are closed.