Fiscale regularisatie (Programmawet van 27 december 2005)

De programmawet van 27 december 2005 biedt de belastingplichtigen en btw-plichtigen de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren.

Via het “contactpunt regularisaties” binnen de federale overheidsdienst financiën kunnen particulieren en rechtspersonen spontaan de niet bij de fiscale administratie aangegeven inkomsten indienen. Ze bekomen zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit.

Voor geregulariseerde overige inkomsten wordt de confidentialiteit van de aangifte gewaarborgd. Dit betekent dat de gegevens niet worden overgemaakt aan de controlediensten waaronder de aangever van de aangifte ressorteert.
Voor de regularisatie van de beroepsinkomsten en btw-verrichtingen wordt na de regularisatie een kopie van het attest overgemaakt aan de plaatselijke controledienst.

De inkomsten en de btw-verrichtingen die het voorwerp zijn van fiscale regularisatie, zijn onderworpen aan een heffing. De heffing wordt vastgesteld overeenkomstig de regels betreffende de belasting van toepassing volgens de aard van de geregulariseerde inkomsten en rekening houdend met de periode waarin zij werden geïnd.

Met ingang van 9 januari 2006.

Programmawet van 27 december 2005, art.121-127 (B.S., 30 december 2005)

Comments are closed.