Familiale ondernemingen (Descreet van 23 december 2005)

Vrijstelling successierechten

Artikel 60bis WSucc. geeft vrijstelling van successierechten bij de vererving van familiale ondernemingen voor de activa, aandelen en vorderingen in de familiale ondernemingen die eigendom zijn van de erflater.
Om de vrijstelling te verkrijgen levert de administratie een attest inzake tewerkstelling en kapitaal af, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van art. 60bis WSucc. is voldaan.

Bezwaar

Artikel 10 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 stelt een georganiseerde bezwaarprocedure in tegen een negatief attest van vrijstelling van successierechten of een herziening van de vrijstelling van successierechten.
Het vervolledigt hiertoe art. 60bis WSucc. met een ยง 13.

Inwerkingtreding

De bepaling treedt in werking op 1 januari 2006.

Decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, art. 10 (B.S., 30 december 2006)

Comments are closed.