Handelshuurcontract (model)

HANDELSHUUROVEREENKOMST

Tussen de ondergetekenden
(Naam, Voornaam, adres van de verhuurder)

Verhuurder
En (Naam, Voornaam, adres), huurder Is overeengekomen als volgt.

Artikel l
De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, het gelijkvloers, winkelruimte (Adres van de verhuurder). Niet de gang naar de woning van de verhuurder. Het wordt verhuurd als winkelruimte waar enkel een vishandel met bijhorende verkoop van voedingswaren zal plaatsvinden. Er is een verbod om café te houden.

Artikel. 2
De huurder zal renovatiewerken uitvoeren. De huurder verbindt zich om het goed op het einde van de huur in goede staat af te geven.
De verhuurder heeft anderzijds het recht om bij het einde van de huurovereenkomst conform het Bodemsaneringsdecreet te eisen dat de huurder een door OVAM afgeleverd bodemattest voorlegt en/of een oriënterend bodemonderzoek laat uitvoeren op eigen kosten vooraleer het goed terug wordt gegeven aan de verhuurder. De huurder doet al het mogelijke om er voor te zorgen dat dit de teruggave van het goed binnen de vooropgestelde termijn niet verhindert.

Artikel 3
De bestemming van het verhuurde goed is de exploita­tie van een handelszaak. Het contract valt derhalve on­der het toepassingsgebied van de Wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur (verder: de Handels­huurwet) en dit voor alle in het contract opgenomen gedeelten van het verhuurde goed.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de uitbating van een handelszaak in het verhuurde goed moet beperkt blijven tot de volgende activiteit(en): met inbegrip van de activiteiten die gebruikelijk” rnet de exploitatie van dergelijke zaak verband houden.

Wijzigingen in de aard van activiteiten kunnen slechts toegelaten worden na schriftelijk akkoord van de ver­huurder.

Artikel 4
De huurprijs bedraagt …. EUR per maand en is te betalen op voorhand, de 1ste van elke maand, door storting of overschrijving van het bedrag op rekening­nummer………. van de verhuurder bij de………. (naam bank).
De huurprijs is verbonden aan de consumptieprijzen zal aangepast worden naar evenredigheid, d.i. volgens de formule:
aangepaste huurprijs = basishuurprijs x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer
De basishuurprijs is de huurprijs zoals bepaald in dit contract (art. 4). Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van dit contract. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan deze tijdens de­welke deze huurovereenkomst wordt afgesloten, dit is ………. (toepasselijk indexcijfer en de maand).
De aanpassing van de huurprijs aan de levensduurte gebeurt jaarlijks op de verjaardag van de inwerking­treding van dit contract, d.i. op………. (dag en maand vanaf wanneer de huurder het genot heeft van het goed). Ze gebeurt automatisch, zonder enige aanma­ning terzake door de verhuurder.

Gedurende de laatste drie maanden van elke driejarige periode hebben beide partijen het recht aan de vrede­rechter herziening van de huurprijs te vragen, mits zij aantonen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden, op dat Ogenblik ten minste vijftien ten honderd hoger of lager is dan de huurprijs die in deze overeenkomst (= basis­huurprijs + aanpassingen aan levensduurte) of bij de laatste herziening is bepaald.

Artikel 5

De huurtijd is bepaald op negen jaar, behoudens gebeurlijke hernieuwingen. De huur gaat in op ..….. (datum) en eindigt derhalve op……….(datum) zond dat de huurder zich op stilzwijgende wederinhuring kan beroepen. De huurder kan evenwel de huur beëin­digen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij zes maanden te voren opzegt bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.

De verhuurder kan eveneens de huur beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode mits hij ten minste één jaar tevoren opzegt bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief, ten einde in het onroerend goed werkelijk zelf een handel uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door zijn afstammelingen, zijn geadopteerde kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwant­schap, aanverwantschap of adoptie staan tot de ver­huurder of tot zijn echtgenoot.

Nochtans zullen de verhuurder of de ander voor­noemde personen in het gehuurde niet dezelfde handel mogen drijven (of hetzelfde ambacht mogen uitoefe­nen als daarin door de huurder is gedreven, binnen aantal jaar nadat deze het heeft verlaten).

Artikel 6
De huurder heeft het recht, bij voorkeur boven alle an­dere personen, de hernieuwing van zijn huurovereen­komst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zet­ten, hetzij bij het verstrijken van de lopende huurtermijn, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat blijkt uit een au­thentieke akte of uit een voor de rechter afgelegde ver­klaring. Dit recht is beperkt tot drie hernieuwingen en de huurder die het verlangt uit te oefenen, moet zulks op straffe van verval bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder bren­gen, ten vroegste achttien maanden en ten laatste vijf partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de uitbating

tien maanden voor het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf be­reid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermel­ding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de gestelde voor­waarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, of­wel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Artikel 7
De belastingen op het gehuurde goed zullen door de ‘huurder “………….; gedragen en betaald worden.
Gas-, water-, elektriciteits- en brand­stofverbruik, evenals de huur en de herstellingen van de meters, zijn ten laste van de huurder.

Artikel 8
De huurder is gehouden het gehuurde in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen. Hij moet alle herstellingen die krachtens de wet, de ge­bruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren
Voor rekening van de huurder komen eveneens: het jaarlijks vegen van de schoorstenen; het onderhoud van de centrale verwarming en andere ver­warmingsapparaten, alsook de reparaties welke regelmatig uit de aard der zaak hierbij nodig zijn; de her­stellingen tot onderhoud van WC’s, riolen, gootsteenpijpen, vergaarbakken, gootstenen, fonteinbakjes, aan- en afvoerleidingen van water, kranen, ventielen en pompen; het ruimen van putten en van se­creten; de herstellingen van schakelaars, stopcontac­ten, bellen en zekeringen; de herstellingen van rollui­ken, jaloezieën en markiezen, het hang- en sluitwerk van deuren en ramen; het vernieuwen van beschadigde ruiten; het behangen, witten en schilderen aan de bin­nenzijde. ‘
De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde kunnen voorko­men, o.m. het aanbrengen van bescherming aan de wa­terleiding tegen vorst, enz.
De overige herstellingen zullen door de verhuurder op zijn kosten worden uitgevoerd zodra ze nodig blijken. De huurder zal hem van de nodige werken onmiddel­lijk moeten verwittigen en de uitvoering ervan toela­ten.

De huurder kan hierbij geen aanspraak maken op vermindering van de huur, zelfs indien de werken meer dan veertig dagen duren.

Artikel 9
Het is de huurder verboden andere werken aan het ge­huurde uit te voeren of te laten uitvoeren dan kleine werken van inwendige schikking en verbouwingen die dienstig zijn voor zijn onderneming en waarvan de kosten drie j aar huur niet te boven gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch de gezondheid, noch de es­thetische waarde van de gebouwen in het gedrang ko­men. Van elke voorgenomen verbouwing moet hij de verhuurder vooraf in kennis stellen bij ter post aange­tekende brief, waarbij plans, bestek en kostenraming zijn gevoegd. De verhuurder kan zich bij aangete­kende brief, om geldige redenen verzetten, binnen der­tig dagen. De huurder kan hem dan op zijn beurt dag­vaarden binnen de dertig dagen. -Kleine werken van inwendige schikking, die bij het einde van de huur nog bestaan, worden zonder vergoe­ding eigendom van de verhuurder; verbouwingen, op kosten van de huurder uitgevoerd met akkoord van de verhuurder, worden bij het einde van de huur door deze vergoed.
Het bedrag van de vergoeding zal, ter keuze van de verhuurder, ofwel gelijk zijn aan de waarde van de ge­bruikte materialen en het arbeidsloon op het ogenblik van de overneming, de staat van werken op dat ogen­blik in acht genomen, ofwel aan de waardevermeerde­ring die het gehuurde tengevolge van de uitgevoerde werken heeft verkregen. De werken zonder akkoord of in strijd met de gestelde voorwaarden uitgevoerd kun­nen door de verhuurder zonder vergoeding worden be­houden of moeten op zijn verzoek door de huurder of op diens kosten worden weggeruimd, onverminderd schadevergoeding, zo daartoe grond bestaat.

Artikel 10
Onderverhuring en overdracht van huur zijn verboden, tenzij indien zij samen geschieden met de overdracht of de verhuring van de in het verhuurde goed gedreven handelszaak en slaan op de gezamenlijke rechten van de huurder. Als de huurder gebruik wil maken van het hem toegekende recht van onderverhuring of huuroverdracht, moet hij het ontwerp van de akte van overdracht of van onderverhuring, samen met het ont­werp van de overeenkomst van overdracht of verhu­ring van de handelszaak, aan de verhuurder betekenen bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. De verhuurder heeft het recht zich hiertegen gemotiveerd te verzetten, binnen de 30 dagen na de betekening bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. De huurder kan tegen dit verzet in rechte opkomen bij de

vrederechter, binnen vijftien dagen na de kennisge­ving daarvan, op straffe van verval. Bij overdracht van de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder, wordt de overnemer rechtstreekse huurder van de verhuur­der. Indien de hoofdhuur door de schuld, op het initia­tief of met de toestemming van de hoofdhuurder een einde neemt vóór het einde van de huurtijd, -wordt de onderhuurder rechtstreekse huurder van de verhuur­der onder de voorwaarden van de aanvankelijke huurovereenkomst (of: onder de tussen die twee par­tijen in onderlinge overeenstemming, zoniet door de vrederechter te bepalen voorwaarden). De huidige huurder blijft hoofdelijk voor het geheel gehouden tot alle uit deze overeenkomst voort­vloeiende verplichtingen. Deze hoofdelijkheid houdt (niet) op, zodra de onderhuurder of overnemer de her­nieuwing heeft bekomen.

Artikel 11
Ingeval het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt verkocht . of geschonken of op enige andere wijze ver­vreemd onder bijzondere titel, zal de verkrijger de huurder kunnen uitzetten om één van de redenen ver­meld in artikel 16,1,1° tot 4° van de wet van 30 april 1951, mits hij de huur ten minste één jaar vooraf met duidelijke opgave van de redenen opzegt, binnen drie maanden na de verkrijging, alles op straffe van verval.
Ingeval”van uitzetting krachtens het hierboven be­paalde zal de huurder geen recht hebben op enige schadevergoeding uit hoofde van artikel 1744 van het burgerlijk wetboek. Hij zal echter eventueel aanspraak kunnen maken op de vergoeding wegens uitzetting te­genover de verkrijger ui de mate bepaald in de artike­len 25 en 26 van de wet van 30 april 1951. Indien het huurcontract geen vaste datum heeft zal de huurder al-,n de gevolgen daarvan dragen.

Artikel 12
Gedurende elke termijn van opzegging, gedurende de achttien maanden vóór het verstrijken van de huur of van een hernieuwing, tenzij wanneer de hernieuwing
reeds definitief is toegestaan, alsook ingeval het ge­huurde te koop wordt gezet, is de huurder verplicht de mogelijke gegadigden toe te laten tot de bezichtiging
van het goed ten minste twee dagen in de week, gedurende twee uren per. dag, overeenkomstig de plaatse­lijke gebruiken of in gemeen overleg. Hij zal tevens
toestaan dat een affiche duidelijk zichtbaar op het ge­huurde goed wordt aangebracht. ;
Gedurende de zes maanden die op zijn vertrek volgen, mag de huurder op de vensters van de benedenverdieping een duidelijk zichtbaar bericht aanbrengen waarbij wordt opgegeven, naar welke plaats hij zijn handelszaak heeft overgebracht.

Artikel 13
De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed van voldoende huisraad en inboedel te voorzien om de huurprijs van een jaar te waarborgen. De huurder is ge­houden een brandverzekering te nemen voor geheel het door hem gehuurde goed. Deze polis moet zowel het huurdersrisico als het verhaal van derden verzeke­ren. De huurder moet het bewijs dat hij de laatstvervallen premies betaald heeft, kunnen voorleggen telkens wanneer de verhuurder hierom verzoekt.

Artikel 14
Ten einde de stipte nakoming van deze overeenkomst te waarborgen, zal de huurder een bedrag van … EUR storten op een geïndividualiseerde en geblokkeerde
bankrekening op zijn naam. Hij zal onmiddellijk na het storten van deze waarborg de verhuurder op de hoogte brengen van de naam van de bank en het nummer van de rekening. Op verzoek van ‘de verhuurder zal hij tevens het stortingsbewijs van de waarborgsom voorleggen.
Over de waarborgsom, inclusief de gekapitaliseerde rente, kan alleen worden beschikt volgens een geschreven akkoord tussen huurder en verhuurder of volgens een rechterlijke beslissing.

Artikel 15
De registratierechten en eventueel de daaraan verbonden geldboeten die zijn verschuldigd op grond van deze overeenkomst, zijn uitsluitend ten laste van de huurder, die voor de uitvoering van dit contract woonst kiest in het gehuurde pand.

Aldus opgemaakt in drie exemplaren op ………. (datum), te ………. (plaats).
Iedere partij verklaart één ondertekend exemplaar te . hebben ontvangen. Het derde is bestemd voor de registratie.
De huurder(s) Handtekening

De verhuurder(s) Handtekening

Comments are closed.